Тренінги

70741099

Тренінг – ефективний метод групової роботи 

Джерело тренінгів – концепції Л. С. Виготського
• Соціальне оточення дитини є основним джерелом її розвитку
• Навчання відбувається шляхом наслідування
• Важливо не те, що дитина вміє робити тут і тепер, а те, що вона сьогодні може виконати за допомогою дорослого або у співпраці з іншими, а завтра – вже самостійно (це і є зоною її найближчого розвитку).

Тренінг – це:
Нові підходи:
? співпраця
? відкритість
? активність
? відповідальність

Нові знання:
? інтенсивне засвоєння
? уточнення
Позитивні цінності, зміна ірраціональних переконань і оновлення психологічних установок
Нові уміння і навички:
? ефективної комунікації
? самоконтролю
? роботи в команді
? прийняття рішень

Мозковий штурмtrening
• Перший етап – приймаються будь-які ідеї. Обмежений часом або кількістю ідей.
• Другий етап – оцінювання, обговорення, рейтингування, класифікація ідей.

Рольові ігри
• Дія від імені умовного персонажа.
• Безпечний метод «примірювання» різних моделей поведінки
• Вчать критично мислити (передбачати наслідки вчинків), співпереживати

Робота в групах

• Креативність
• Навички спілкування
• Обмін досвідом
• Активна участь

Використання історій і метафор на тренінгу
Метафори – міфи, притчі, казки, реальні і вигадані історії, анекдоти, приказки, поезії, пісні.
• Допомагають зрозуміти те, що важко пояснити словами
• Головна думка легше запам’ятовується, тому що викликає асоціації з особистим досвідом
• Розслаблюють і створюють позитивну атмосферу
• Найефективніше використовувати для впливу на рівні цінностей, переконань і морального вибору

Руханки (енергайзери)

• Активізація мислення.
• Зняття м’язового напруження.
• Емоційна розрядка.

Ритуали завершення тренінгу
• Релаксація
• Рефлексія
• Позитивні емоції

Що таке тренінг

Тренінг – це особлива форма навчання, під час якої людина максимально оволодіває новими знаннями, отримує нові навички, переглядає власні цінності та пріоритети, коригує, удосконалює та розвиває певні якості та властивості своєї особистості, обирає для себе такі форми та методи поведінки, які відповідають саме її ситуації та індивідуальності. Серед інших форм навчання саме тренінг дає можливість на 90% засвоїти отриману інформацію.
Ще Конфуцій казав: Послухайте – і ви забудете, подивіться – і ви запам’ятаєте, зробіть – і ви зрозумієте. На тренінгу учасникам випадає саме така нагода – практично оволодіти певними навичками або моделями поведінки. Саме слово «тренінг» походить від англійського «tо trаіn», що означає «навчати,тренувати, дресирувати».
Тренінг – це одноimages (6)часно:
практичний та ефективний метод опанування новими знаннями;
спосіб пізнання себе та інших;
неформальне, невимушене, конструктивне спілкування;
спосіб формування бажаних, більш ефективних умінь і навичок а також більш успішних моделей поведінки;
форма розширення власного набутого досвіду, спосіб вийти „за межі” власного звичного сприйняття явищ;
спеціальна технологія, яка допомагає краще зрозуміти та усвідомити власний світ, зробити своє життя успішним;
керівництво власними бажаннями та діями.
Тренінг, на думку фахівців, подібний до самого життя в мініатюрі. Часто вживається вислів : „тренінг – це гра в життя, під час якої вирішуються реальні життєві проблеми”. Описати тренінг словами людини, яка не відчула його на власному досвіді, так само складно, як висловити внутрішні переживання, як підібрати прості, ясні, зрозумілі слова та формулювання. Лише той, хто пройшов через тренінг сам, може пересвідчитися та упевнитися в тому, що світ групової динаміки – тобто спілкування, очікування і дружні стосунки між учасниками навчальної взаємодії є дуже захоплюючим. Навчання, під час тренінгу, має дарувати учасникам радість і нових друзів, можливість унікального спілкування, сприяти формуванню навичок співпраці, відкривати нові перспективи.
Під час тренінгу необхідно створити неформальне, невимушене спілку¬вання учасників тренінгу, яке відкриває перед групою безліч варіантів розв’язання проблеми, сприяє розвитку групової динаміки, міжособистісних взаємин і норм у групі, заради якої вона зібралася або була сформована. Як правило, учасни¬ки в захваті від тренінгових методів, тому що ці методи роблять про¬цес навчання цікавим, не обтяжливим, а після тренінгу так чи інакше виходять на новий рівень взаємин, підтримку стосунків поза тренінговою групою. В наш час не існує молодої успішної людини, яка б ніколи не чула про тренінги. Цей метод навчання набуває все більшої популярності й поширеності. Й не дивно, бо він дійсно найефективніший, а тому й практичний результат від нього значно більший в порівнянні з лекціями та семінарами. Тренінгу притаманні певні атрибути.

До яких належать:

тренінгова група;

тренінгове коло (учасники розташовуються на стільчиках по колу, часто – без столів);

спеціально обладнане приміщення та приладдя для тренінгу (фліпчарт, маркери тощо);

ведучий тренінгу (тренер);

правила групи (можуть дещо відрізнятись від тренінгу до тренінгу);

атмосфера взаємодії та спілкування;

інтерактивні методи навчання;

структура тренінгового заняття;

оцінювання ефективності тренінгу.

Тренінг і традиційні форми навчання мають суттєві відмінності. Традиційне навчання більш орієнтоване на правильну відповідь, і за своєю сутністю, є формою передавання інформації та засвоєння знань. Натомість тренінг, перш за все, орієнтований на формування нових моделей поведінки, нові запитання та пошук відповідей. Часто ціллю тренінгу є „розворушити”, дати новий мотиваційний поштовх у пошуці відповідей на складні запитання, неоднозначні життєві ситуації. При цьому знаходження цих відповідей можливо як на тренінгу, так і за його межами, але при цьому цей первинний поштовх, орієнтований на пошук відповідей відбувається саме на тренінгу. Іноді, оцінивши дієвість тренінгу як потужного методу розвитку особистості учасник відчуває потребу відвідати інший тренінг, саме тому, що чіткіше ставить свій запит після першого тренінгу й краще розуміє що надалі хотів би змінити (розвинути) у структурі своєї особистості.